تاریخ: ۱۳۹۸/۶/۲۰
برنامه هفتگی و امتحانات کارشناسی نیمسال اول 99-98

 برنامه هفتگی و امتحانات پایان ترم دوره کارشناسی حرفه ای
 
 
رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت امداد و سوانح گرایش غیرطبیعی 
 
  
 
رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت عملیات امداد و نجات