تاریخ: ۱۳۹۹/۶/۲۰
برنامه هفتگی و امتحانات کارشناسی نیمسال اول 1400-99

 برنامه هفتگی و امتحانات پایان ترم دوره کارشناسی حرفه ای
 
 
رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت امداد و سوانح گرایش غیرطبیعی 
 
  ورودی مهر 98/ghrtabiei - 981.pdf
 
 
رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت عملیات امداد و نجات
 
 
ورودی مهر 98/amaliat- 981.pdf 
 
 
ورودی بهمن 98/amaliat-982.pdf