• آدرس مرکز : مشهد- خیابان امام خمینی(ره)- میدان ده دی

    مجتمع آموزشی- فرهنگی شهدای امدادگر

  • تلفن  مرکز: ۰۵۱۳۸۵۴۰۰۰۷ − ۰۵۱۳۸۵۴۰۰۰۶

    دورنگار : ۰۵۱۳۸۵۴۰۰۰۸
  • سامانه پیامک مرکز: ۳۰۰۰۷۲۲۷۰۰۸۱۴۷

  • آدرس مرکز : مشهد- بزرگراه آسیایی - ابتدای بلوار شاهد

    تلفن و دورنگار : ۰۵۱۳۶۵۷۰۹۱۷